Las 147 m‡ximas inscritas en los muros del templo de Apolo en Delfos, segœn Ioannes Stobaeus, neoplat—nico del siglo V d.C.:

1.  Έ¹ου θε. Obedece al dios.

2.Νόμοις ¹είθου. Obedece a las leyes.

3.Θεούς σέβου. Respeta a a los dioses.

4.Γονείς αίδου. Respeta a tus padres.

5.Ηττώ υ¹έρ δικαίου. SomŽtete a la justicia.

6.Γνθι μαθών. Aprende a aprender.

7. Ακούσας νόει. Reflexiona sobre lo que hayas escuchado.

8.               Γνθι σαυτόν. Con—cete a ti mismo.

9.Γαμεν μέλλε. C‡sate.

10.            Καιρν γνθι. Se oportuno.

11.              Φρόνει θνητά. Piensa que eres mortal.

12.             Ξένος ν σθι. Reconoce cuando est‡s fuera de lugar.

13.             Εστίαν τίμα. Honra tu casa.

14.             Άρχε σεαυτού. Contr—late.

15.             Φίλους βοήθει. Ayuda a tus amigos.

16.             Θυμο κράτει. Domina tu car‡cter.

17.             Φρόνησιν σκει. Ejercita la prudencia.

18.            Πρόνοιαν τίμα. Honra la previsi—n.

19.             Όρκ μη χρω. No te sirvas de los juramentos.

20.          Φιλίαν αγά¹α. Ama la amistad.

21.             Παιδείας αντέχου. Persevera en tu educaci—n.

22.           Δόξαν δίωκε. Persigue el honor.

23.           Καλν ε λέγε. Alaba al bueno.

24.           Σοφίαν ζήτει. Busca la sabidur’a.

25.           Ψέγε μηδένα. No censures.

26.           Ε¹αίνει αρετήν. Ensalza la virtud.

27.            Πράττε δίκαια. Actœa de modo justo.

28.           Φίλοις ευνόει. SŽ benŽvolo con tus amigos.

29.           Εχθρούς αμύνου. Aparta a tus enemigos.

30.          Ευγένειαν άσκει. Ejercita la nobleza.

31.             Κακίας α¹έχου. AlŽjate del mal.

32.           Κοινς γίνου. SŽ imparcial.

33.           δια φύλαττε. Protege lo que es tuyo.

34.           λλοτρίων ¹έχου. AlŽjate de lo que es de otros.

35.           Εύφημος ίσθι. Ten buena reputaci—n.

36.           Φίλ χαρίζου. Haz favores a los amigos.

37.            Άκουε ¹άντα. Escœchalo todo.

38.           Μηδέν άγαν. Nada en exceso.

39.           Χρόνου φείδου. No pierdas el tiempo.

40.          ρα τ μέλλον. Piensa en el futuro.

41.             Ύβριν μίσει. Aborrece la arrogancia.

42.           Ικέτας αίδου. Respeta a los suplicantes.

43.           Πσιν ρμόζου. SŽ complaciente con todos.

44.           Υιούς ¹αίδευε. Educa a tus hijos.

45.           Έχων χαρίζου. SŽ generoso cuando tengas.

46.           Δόλον φοβού. Cu’date del enga–o.

47.            Ευλόγει ¹άντας. Habla bien de todos.

48.           Φιλόσοφος γίνου. Hazte amante del saber.

49.           Όσια κρίνε. Estima lo sagrado.

50.          Γνους ¹ράττε. Obra de acuerdo con tu conciencia.

51.             Φόνου α¹έχου. No mates.

52.           Εχου δυνατά. Pide lo que sea posible.

53.           Σοφοίς χρω. Ten trato con los sabios.

54.           Ήθος δοκίμαζε. Examina tu car‡cter.

55.           Λαβν ¹όδος. Si recibiste, da.

56.           Υφορώ μηδένα. No menosprecies a nadie.

57.            Τέχν χρω. Haz uso del arte.

58.           μέλλεις, δός. Haz lo que hay que hacer.

59.           Ευεργεσίας τίμα. Honra la buena conducta.

60.          Φθόνει μηδενί. No envidies a nadie.

61.             Φυλακ ¹ρόσεχε. Mantente en guardia.

62.           Ελ¹ίδα αίνει. Alaba la esperanza.

63.           Διαβολήν μίσει. Aborrece la calumnia.

64.           Δικαίως κτω. ObtŽn las cosas justamente.

65.           Αγαθούς τίμα. Honra a los buenos hombres.

66.           Κριτν γνθι. Reconoce al juez.

67.            Γάμους κράτει. Controla tus v’nculos.

68.           Τύχην νόμιζε. Reconoce la fortuna.

69.           γγύην φεγε. No hagas promesas arriesgadas.

70.           ¹λς διαλέγου. Habla llanamente.

71.             μοίοις χρ. Asoci‡te con los que piensan como tu.

72.            Δα¹ανν ρχου. Controla tus gastos.

73.            Κτώμενος δου. SŽ feliz con lo que tienes.

74.            Αισχύνην σέβου. Ten sentimientos de pudor.

75.            Χάριν κτέλει. Devuelve los favores.

76.            Ευτυχίαν εύχου. Desea la felicidad.

77.            Τύχην στέργε. Acepta tu destino.

78.           κούων ρα. Escucha y observa.

79.            Εργάσου κτητά. Trabaja por lo que es digno de ser adquirido.

80.          Έριν μίσει. Odia la discordia.

81.            Όνειδος έχθαιρε. Aborrece la injuria.

82.           Υος μ καταρ. No maldigas a tus hijos.

83.           Γλτταν σχε. Domina tu lengua.

84.           βριν μύνου. Aborrece la violencia.

85.           Κρνε δίκαια. SŽ justo juzgando.

86.           Χρ χρήμασιν. Dale uso a lo que tienes.

87.           δωροδόκητος δίκαζε. SŽ un juez incorruptible.

88.          Ατι ¹αρόντα. Acusa cara a cara.

89.           Λέγε ειδώς. Habla cuando sepas.

90.          Βίας μη έχου. Renuncia a la violencia.

91.             λύ¹ως βίου. Vive sin penas.

92.           μίλει ¹ρως. SŽ amable en tus relaciones.

93.           Πέρας ¹ιτέλει μ ¹οδειλιν. Completa la carrera y no te acobardes.

94.           Φιλοφρόνει ¹άσιν. Muestra benevolencia con todo el mundo.

95.           Γυναικς ρχε άρχε. Controla a tu esposa.

96.           Σεαυτόν ευ ¹οίει. Hazte el bien a ti mismo.

97.            Ευ¹ροσήγορος γίνου. SŽ amable con todos.

98.           Α¹οκρίνου εν καιρ. Responde en el momento oportuno.

99.           Πόνει μετά δικαίου. EsfuŽrzate m‡s all‡ de lo necesario.

100.     Πράττε αμετανοήτως. Actœa sin arrepentimiento.

101.       Αμαρτάνων μετανόει. ArrepiŽntete cuando te equivoques.

102.      Οφθαλμού κράτει. Domina tu mirada.

103.      Βουλεύου χρήσιμα. Da consejos oportunos.

104.      Πρττε συντόμως. Actua sin vacilar.

105.      Φιλίαν φύλασσε. Conserva la amistad.

106.      Ευγνώμων γίνου. SŽ agradecido.

107.      Ομόνοιαν δίωκε. Busca la concordia.

108.     Άρρητα μη λέγε. No digas lo indecible.

109.      Τ κρατον φοβο. Teme a quienes mandan.

110.       Τ συμφέρον θηρ. Busca tu beneficio.

111.          Καιρν ¹ροσδέχου. Acepta las medidas necesarias.

112.        Έχθρας διάλυει. Aniquila el odio.

113.        Γήρας ¹ροσδέχου. Acepta la vejez.

114.        Ε¹ί ρώμη μη καυχώ. No alardees de tu fuerza.

115.        Ευφημίαν άσκει. Ejercita una buena reputaci—n.

116.        Α¹έχθειαν φεύγε. Evita el resentimiento.

117.         Πλούτει δικαίως. EnriquŽcete de manera honrada.

118.        Δόξαν μ λε¹ε. No pierdas el honor.

119.        Κινδύνευε φρονίμως. Corre riesgos razonables.

120.      Κακίαν μίσει. Aborrece el mal.

121.        Μανθάνων μη κάμνε. No te canses de aprender.

122.       Φειδόμενος μ λε¹ε. No dejes de ahorrar.

123.       Χρησμος θαύμαζε. Admira los or‡culos.

124.       Ους τρέφεις αγά¹α. Ama a quienes te alimentan.

125.       Α¹όντι μη μάχου. No combatas contra aquel que est‡ ausente.

126.       Πρεσβύτερον σέβου. Respeta al anciano.

127.       Νεώτερον δίδασκε. Ense–a a los m‡s j—venes.

128.      Πλούτω α¹όστει. Dist‡nciate de la riqueza.

129.       Σεαυτόν αιδού. RespŽtate a ti mismo.

130.      Μη άρχε υβρίζων. No seas dominado por la arrogancia.

131.        Προγόνους στεφάνου. Corona a tus antepasados.

132.       Θνήσκε υ¹έρ ¹ατρίδος. Muere por tu patria.

133.       Τ βί μ χθου. No vivas tu vida descontento.

134.       Ε¹ί νεκρώ μη γέλα. No te burles de los muertos.

135.       Ατυχούντι συνάχθου. Siente compasi—n por los desgraciados.

136.       Χαρίζου βλαβς. Gratifica sin herir.

137.       Μ ¹ ¹αντ λυ¹ο. No tengas preocupaciones.

138.      ξ εγενν γέννα. Extrae siempre lo bueno de lo que es bueno.

139.       ¹αγγέλλου μηδενί. No hagas promesas a nadie.

140.      Φθιμένους μ δίκει. No te equivoques con los muertos.

141.        Ε ¹άσχε ς θνητός. Hazlo lo mejor que tu condici—n mortal te lo permita.

142.       Τύχ μη ¹ίστευε. No conf’es en la suerte.

143.       Πας ν κόσμιος σθι. En la infancia p—rtate bien.

144.       βν γκρατής. En la juventud sŽ disciplinado.

145.       Μέσος δίκαιος. En la madurez sŽ honesto.

146.       Πρεσβύτης ελογος. En la vejez sŽ sensible.

147.       Τελεύτα άλυ¹ος. Muere exento de sufrimiento.

De todas ellas hay 3 que ocupaban un lugar preferente. Estaban inscritas en una columna del pronaos (el p—rtico de entrada), de modo que todos pudieran verlas, y son por ello las m‡s conocidas y reproducidas:

á       ΓΝ½ΘΙ ΣΑΥΤΟΝ (Gnothi sauton, Con—cete a ti mismo)

á       ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ (Mden agan, Nada en exceso)

á       ΕΓΓΥΑ, ΠΑΡΑ ΔΑΤΗ (Engua, para date, La confianza trae la ruina)

A pesar de que Stobaeus no menciona esta tercera m‡xima, se sabe que figuraba junto a las dos primeras, m‡s conocidas, por otras fuentes. En cualquier caso, justo debajo de esas tres m‡ximas hab’a algo m‡s grabado. Una simple letra E mayœscula.